top of page

Information om sygeundervisning til kommuner, uddannelsesinstitutioner og opholdssteder

Vi tilbyder et forpligtende samarbejde omkring barnets/den unges læring og trivsel

Online Learning
Billede af Samantha Borges
Billede af Ian Schneider
Billede af Jacqueline Munguía

Hvordan kan vi hjælpe?

  • Kommuner kan nemt købe forløb hos os. Vi rådgiver også meget gerne omkring mulighederne. I henhold til folkeskoleloven står der i paragraf 3, stk. 5 følgende: "Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder m.v., der er etableret ved kontrakt, kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning".
    Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396

  • Vi ser det som vores fornemmeste opgave at indgå i et forpligtende samarbejde med såvel skoler, kommuner og institutioner. Fokus for os vil altid være at støtte op om det enkelte barns/den unges læring og trivsel i et konstruktivt samarbejde med jer.

  • Vi tilbyder et højt kvalificeret online skoletilbud indeholdende alle folkeskolens fag. Hos Onlinefag benyttes udelukkende seminarieuddannede lærere. Sammen faciliterer vi en tilbagevenden til f.eks. folkeskolen eller andre skoletilbud for de elever, der for en stund har brug for et anderledes skoletilbud grundet fravær. Sammen kan vi hjælpe endnu flere elever i mål med en 9.klasses afgangseksamen.

 

  • Vi er et oplagt skoletilbud for de elever, der venter på en udredning eller en visitation til et specialbud. Mange af disse elever havner i et vakuum i ventetiden. Det tomrum vil vi gerne hjælpe med at udfylde. 

 

  • Vi er også et langt billigere skoletilbud at udbyde for de elever, der i dag optager en plads på en specialskole, hvor de ikke kommer.

  • Vores online klasser kan være et forebyggende tiltag mod højt fravær, dalende motivation og mistrivsel.

  • Vi tilbyder faste skemaer i forskellige udformninger og tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag faciliteret af uddannede folkeskolelærere med solid specialpædagogisk erfaring. Derudover tilbyder vi også individuelle tilrettelagte forløb i form af 1:1 undervisning.

Hvad koster det?

Prisen for kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder m.fl. tillægges et administrationsgebyr på 1000 kroner hver måned pr. elev oveni normalprisen for private. Den ekstra udgift anvendes til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen samt eventuelle skoleudtalelser. Vi har flere elever, der efter et kort forløb hos os igen er startet op på deres folkeskole.

Prisen for et skema med 10 lektioner er 2700 kroner plus moms pr. måned.

Prisen for et skema med 16 lektioner er 3500 kroner plus moms pr. måned.

Den enkelte kommune/skole tilkøber et antal elevpladser. Opsigelsesfristen for en elevplads er altid løbende måned plus en måned. Vi er garant for, at den enkelte skole/kommune altid og uden ventetid kan udbyde et online skoletilbud for elever i en given periode. 

Hvornår skal der tilbydes sygeundervisning af elever i folkeskolen og på frie grundskoler?

1. Elever, der har et omfattende fravær fra undervisningen på grund af sygdom, skal tilbydes sygeundervisning. Det gælder både elever i folkeskolen og elever på frie grundskoler.

 

2. For folkeskolen følger reglerne om sygeundervisning af folkeskolelovens § 23:

" § 23. Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig.

 

3. For frie grundskoler følger reglerne om sygeundervisning af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 3, stk. 1, nr. 4:

"§ 3. En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, (…)

4) sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen."

4. Når en elevs fravær på grund af sygdom eller lignende vurderes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til elevens forældre med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning.

 

5. Henvendelsen til forældrene om sygeundervisning skal ske snarest muligt. Under alle omstændigheder skal skolens leder rette henvendelse til forældrene, når en elev ikke har deltaget i undervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage.

 

6. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.

 

Reglerne om sygeundervisning gælder både ved længerevarende sammenhængende fravær og ved hyppige kortvarige fravær på grund af sygdom. 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Længerevarende fravær på grund af elevens diagnose, funktionsnedsættelse eller lignende bør også give anledning til overvejelser hos skoleledelsen om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte nye eller supplerende støtteforanstaltninger i undervisningen, som kan understøtte eleven i at genoptage skolegangen. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade. 

Kilde: file:///C:/Users/Bruger/Downloads/200108-Vejledning-til-bekendtgoerelse.pdf

Specifikt om sygeundervisning i hjemmet

16. Hvis der er tale om sygeundervisning i hjemmet, bør skolens leder i samarbejde med forældrene, eleven og den eller de lærere, der skal undervise eleven, udarbejde en plan for sygeundervisningen, herunder hvilke fag der undervises i, omfanget af undervisningen, hvornår undervisningen gennemføres og af hvem. Planen bør løbende justeres og evalueres, så den svarer til elevens situation og behov.

18. Ved sygeundervisning i hjemmet kan det overvejes at anvende digitale løsninger.

19. Andre undervisere end elevens egne undervisere kan også anvendes.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Sygeundervisningens indhold og omfang

Ud fra en konkret vurdering af elevens situation kan både fagrække og timetal reduceres. Ved prioritering i fagrækken vil det være hensigtsmæssigt at tillægge fagets omfang på det pågældende klassetrin betydning.

 

I tilfælde, hvor elevens fravær skyldes sygdom eller lignende, som vanskeliggør elevens motivation for at følge sygeundervisningen, fx ved fravær som følge af psykisk mistrivsel, bør sygeundervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen hertil. Det kan fx ske ved at gennemføre sygeundervisningen som temaorienteret undervisning ud fra elevens konkrete interesser.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Etablering af enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2

66. I ganske særlige tilfælde, hvor den hidtidige undervisning ikke kan fortsætte, og det midlertidigt ikke er muligt at placere en elev i en anden undervisningssammenhæng, kan der iværksættes enkeltmandsundervisning.

Kommunalbestyrelsen skal i disse tilfælde uden ophør undersøge mulighederne for at henvise eleven til et egnet tilbud på en skole, således at enkeltmandsundervisningen får en så kort varighed som muligt.

67. Hvis det skønnes nødvendigt at iværksætte enkeltmandsundervisning, skal undervisningen etableres straks eller efter få dage, således at eleven ikke er uden undervisning i en periode. Det ugentlige undervisningstimetal for enkeltmandsundervisning bør omfatte mindst 8-10 ugentlige undervisningstimer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. mindst 12-14 ugentlige undervisningstimer på 4.-6. klassetrin og 14-16 ugentlige undervisningstimer på 7.-9. klassetrin. 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/11056

bottom of page